Vilkår

Stella IT AS er en leverandør av kommunikasjons og IT-løsninger til bedriftsmarkedet. Vi hjelper våre kunder med installasjon, drift og support av deres systemer, og er en rådgivende partner med lang fartstid.

Kjøpsavtale Stella IT AS

1. Gyldighetsområde og definisjoner

Denne avtalen (heretter kalt Hovedavtale) gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende (heretter kalt Kunde) levert av Stella IT AS (heretter kalt Leverandør), uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Stella IT AS og Kunde, eller via forhandler som på vegne av Stella IT tilbyr tjenestene.

Kunde erklærer med sin underskrift å ha gjort seg kjent med og akseptert alle betingelser og vilkår beskrevet i Hovedavtalen og dens vedlegg. Typebetegnelser, fabrikasjons-nummer og lignende som tjener til identifikasjon av varene må ikke fjernes. Med mindre annet er avtalt skal utgifter knyttet til levering, forsikringer, drift, vedlikehold og lisenser betales i tillegg til kjøpesummen.

2. Leveranse og rutiner

Normal leveringstid ved kjøp av våre produkter er 1 – 4 uker fra signert avtale, avhengig av lagerstatus. Kunde godtar at Leverandør har rett til å sette annen dato for leveranse enn hva kunde har oppgitt som ønske. Kredittvurdering av nye kunder er obligatorisk. Leverandør innheter opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak.

Dersom Kunde ikke er tilstrekkelig kredittverdig, kan leverandør avstå fra levering eller be om forhåndsbetaling, Ved manglende forskuddsbetaling eller sikkerhetsstillelse kan Leverandør fratre Avtalen i sin helhet. Leveransen blir gjennomført selv om det forekommer mangelfull informasjon fra Kunde. Forsinket leveranse grunnet mangelfull underlagsmateriell fra Kunde, kan medføre ny leveransedato hvor betalingsvilkårene starter fra opprinnelig avtalt leveringsdato. Kunde samtykker i at den som faktisk mottar avtalt produkt/-objekter kan godkjenne dette ved å signere leveransegodkjennelsen med bindende virkning for kunde, selv om vedkommende har en underordnet stilling.

Kostnader tilknyttet kjøring, kjøretid, bomring, parkering, diett og overnatting er ikke inkludert i kjøp eller leiepris, og vil bli fakturert etter installasjon. Dersom Leverandør benytter lenger tid enn avtalt som følge av forhold utenfor leverandørs kontroll, faktureres dette med den til enhver tids gjeldende timespris. Eksempler på dette kan være manglende internkabling, strømpunkter til kasse-området, nettforbindelse til butikk, eller annen infrastruktur som ikke er på plass.

Det samme gjelder dersom arbeidsplassen ikke er klargjort ved installasjon og Leverandør får bomtur som følge av dette.

3. Priser

Prisen for de produkter og tjenester som Stella IT  leverer til Kunde følger av avtalen med Kunde, eventuelt av Stella IT ordrebekreftelse eller tilbud fra Stella IT/Stella ITs forhandler. Et pristilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudets dato dersom annet ikke er spesifisert.

4. Endring av priser

Stella IT AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i sine priser. Prisene vil uten varsel kunne bli justert i henhold til endringene i konsumprisindeksen, økning av offentlige avgifter, valutaendring eller ved endringer i våre leverandørpriser.

Lisens, ekstern skylagring, sla, fiberavtaler og andre avtaler anses automatisk forlenget med 12 mnd. på gjeldende vilkår dersom ingen av partene skriftlig har sagt den opp 1 måned før utløpet av leieperioden.

5. Betaling

Betalingsforfall er som standard 10 dager etter utsendelse av utstyr / nytt forfall for lisens/sla dersom annet ikke er avtalt. Betaling skal være mottatt eller disponible på Utleiers konto på forfallsdag. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente inntil innbetalingen finner sted. Ved forsinkelse over én måned beregnes renters rente. Purregebyrer og evt. inkassosalær kommer i tillegg. Kunde eier utstyret når faktura er oppgjort i sin helhet.

Ved underskrift på Hovedavtalen, godkjenner Kunde samtidig betingelsene i Leverandørs til enhver tid gjeldende serviceavtale og avtalt sla-nivå, samt sluttbrukeravtalen til 3. parts tjenester som PCK programvare, Microsoft 365 produkter eller andre lisensbaserte programvarer avtalt kjøpt i Hovedavtalen.

Lisens, ekstern skylagring og supportavtale / SLA faktureres som standard forskudds og kvartalsvis fra Leverandør. Lisenskostnad faktureres for samtidig antall aktive brukere pr lisenskategori.

6. Avtaletid

Avtaletid for Lisenser og tjenester levert av Leverandør er som standard 60 mnd avtaletid fra leveransetidspunkt.

7. Driftsavbrudd og feil

Dersom Kunden oppdager feil ved tjenestene, skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Leverandør. Feilmeldingen skal så langt det er mulig angi hvilken type feil som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, eller utstyr levert av Leverandør.

Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørs ansvarsområde, men som Leverandør likevel har måttet jobbe med, kan Leverandør kreve dekket sine omkostninger forbundet med dette.

8. Kompensasjon og prisavslag

Stella samlede erstatningsansvar for hver skadegjørende handling er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som tilsvarer summen av de siste 3 måneders fakturerte beløp for den aktuelle tjeneste og/eller samband (uten etableringskostnader). I de tilfeller Kunde har rett til kompensasjon i henhold til Stella IT SLA, kommer kompensasjonen i fratrekk ved erstatningsutmålingen.

Krav på erstatning må fremsettes senest to måneder etter at misligholdet er eller burde ha vært oppdaget.

9. Erstatning

Stella IT er ansvarlig for Kundes direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Stellas side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunde er påført som direkte følge av et mislighold. Stella er ikke ansvarlig for Kundes indirekte økonomiske tap som følge av mislighold, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Stellas side. Som indirekte tap regnes blant annet:

 1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir
 4. Mangelfull eller manglende produksjon som følge av softwarefeil årsaket av 3. part

Stellas samlede erstatningsansvar for hver skadegjørende handling er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som tilsvarer summen av de siste 3 måneders fakturerte beløp for den aktuelle tjeneste og/eller samband (uten etablerings/kjøpskostnader). I de tilfeller Kunde har rett til kompensasjon i henhold til SLA, kommer kompensasjonen i fratrekk ved erstatningsutmålingen.
Krav på erstatning må fremsettes senest to måneder etter at misligholdet er eller
burde ha vært oppdaget.

10. Kundes mislighold

Ved betalingsmislighold vil Stella IT sende betalingspåminnelse og varsel om stenging i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunde vil bli belastet med purregebyr i henhold til Stella ITs gjeldende priser og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på tjenesten som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

Leverandør kan stenge Kundens systemer dersom Kunde ikke har betalt etter Leverandørs betalingspåminnelse / varsel om stenging. Så langt det er teknisk mulig vil stenging kun omfatte den berørte tjenesten.

11. Stengning ved andre tilfeller

Stella IT kan stenge Kundes tjeneste dersom Kunde

 1. Benytter utstyr som ikke tilfredsstiller krav fastsatt i lov eller forskrift
 2. Ikke oppfyller Stella ITs krav til økonomisk sikkerhet
  (sikkerhetsstillelse)
 3. Opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for elektronisk kommunikasjon
 4. På annen måte grovt misbruker tjenestene, som f.eks. til sjikane, spam, virus, hacking
 5. Benytter tjenesten til å formidle eller tilgjengeliggjøre innhold i strid med norsk lovgivning
 6. Overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten avtale med Stella IT

Hvis trafikk rettet mot objekter hos Kunde er unormalt høy (DDoS), kan Stella IT i særlige tilfeller stenge tilknytningen til nettet uten å varsle kunden.

12. Gjenåpning av tjenesten

Dersom tjenesten er stengt i samsvar med § 10, vil Stella IT gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunde vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted, kan Stella IT si opp tjenesten med øyeblikkelig virkning.

13. Heving

Stella kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra kundes side.

14. Erstatning

Kunde er ansvarlig for Stella IT direkte tap som følge av stengning eller ved tilfeller hvor Leverandør ser seg nødt til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

15. Softwareavtale

Kunde er kjent med at kjøpsavtalen omfatter nærmere angitt programvare og aksepterer i den forbindelse at han er tildelt en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett til Programmet så lenge lisensavtalen løper. Programmet/lisensen kan kun brukes som anvist av produsent/leverandør av programmet.

Det er ikke under noen omstendigheter anledning til å kopiere eller installere på andre steder enn angitt. Programmet omfatter alle rettelser, nye utgaver og kopier av programmet, distribusjonsmedia, manualer m.v., samt leverte operativsystemer, fonter eller annen programvare selv om slike ikke skulle være særskilt angitt i leieavtalen eller annen dokumentasjon. Kunde kan ikke fremme krav på leiereduksjon, erstatning eller annet som følge av feil, forsinkelser, mangler m.v. ved Programmet, leverandørs konkurs, og heller ikke som følge av andre krav som han har eller måtte få mot leverandøren tilknyttet anskaffelsen, eventuelle krav på service, drift, nye programversjoner eller noe annet avtaleforhold.

Ved leieavtalens opphør, herunder som følge av eventuelle heving, skal Leietaker for egenregning og risiko (a) returnere Programmet til Utleier eller den eier anviser, og slette eventuelle lagrede kopier fra sitt system. Utleier, eller den eier anviser, kan velge å gi Leietaker nærmere anvisninger i denne forbindelse. Leverandør har ikke risiko eller ansvar for tiltak av noe slag i forhold til Kundes egne data, programmer m.v. som måtte ligge inne i Programmet eller tilknyttet maskinprodukt ved tilbakeleveringen, uansett om Leietaker har rett til slik lagring eller ei. Stella AS har rett til å kvalitetssikre og underkjenne denne avtale etter Stella ITs egne kriterier og/ eller vurderinger.

16. Endringer i vilkår

Stella IT har ensidig rett til å endre Abonnementsvilkårene og andre særlige vilkår som regulerer forholdet mellom Partene, herunder som følge av endringer i lovgivning. Ved endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunde, skal Stella IT varsle Kunde minimum en måned før endringene trer i kraft.

Ved vesentlige endringer til ugunst for Kunde har Kunde rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte beløp. Endringen anses akseptert ved fortsatt betaling eller bruk av avtalte tjenester etter at endringen har tredd i kraft.

17. Lovvlag, tvister og avtalt verneting

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Stella IT og Kunde skal søkes løst i minnelighet ved forhandlinger. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Leieavtale Stella IT AS

1. Gyldighetsområde og definisjoner

Denne avtalen (heretter kalt Leieavtalen) gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende (heretter kalt Kunde) levert av Stella IT AS (heretter kalt Utleier), uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Stella IT AS og Kunde, eller via forhandler som på vegne av Stella IT tilbyr tjenestene.

Kunde erklærer med sin underskrift å ha gjort seg kjent med og akseptert alle betingelser og vilkår beskrevet i Leieavtalen og dens vedlegg. Typebetegnelser, fabrikasjons-nummer og lignende som tjener til identifikasjon av varene må ikke fjernes. Med mindre annet er avtalt skal utgifter knyttet til levering, forsikringer, drift, vedlikehold og lisenser betales i tillegg til kjøpesummen.

2. Transport av avtale

Forutsatt kredittverdighet transporters denne leieavtalen automatisk til Stella IT AS finansieringspartner(e) og deres vilkår.

Ved tilfeller hvor leietaker ikke blir funnet kredittverdig, godkjenner leietaker en startleie pålydende 30 % av totalt leiebeløp for leieperioden pluss eventuell avtalt etableringskostnader, såfremt annet ikke er avtalt. I slikt tilfelle beregnes ny månedspris i leieperioden som utgjør startleien dividert på antall leiemåneder.

Alle leiepriser er i NOK pr. mnd. inkl. rabatter, ekskl. mva, frakt og eventuelle reise og diettkostnader.

3. Leieperiode og ansvar under perioden

Prisene forutsetter 60 måneders leieperiode så lenge annet ikke er avtalt. Leieobjektet, herunder deler som sammenføyes med eller erstatter deler av leieobjektet, er Stella IT AS sin eiendom. Leietaker kan ikke selge, pantsette, fremleie, låne bort eller på annen måte disponere rettslig over leieobjektet uten samtykke fra Utleier. Leietaker har bruksrett til leieobjektet i leieperioden.

Bruksretten kan ikke overdras. Leieobjektet skal befinne seg på det oppgitte brukersted, og kan ikke flyttes uten Utleiers skriftlige samtykke. Typebetegnelser, fabrikasjons-nummer o.l. som tjener til identifikasjon av leieobjektet må ikke fjernes. Leieperiodens startdato er dato for signert leveransegodkjennelse. Med mindre annet er avtalt skal utgifter knyttet til levering, montering, forsikringer, drift, vedlikehold, tilbakelevering og/ eller innhenting av leieobjektet betales i tillegg til leien. Det samme gjelder eventuelle bøter, gebyrer eller forelegg som måtte bli ilagt. Utlegg som er betalt av Utleier og ikke dekkes av leien betales ved påkrav.

Leien forfaller forskuddsvis. Eventuelt engangsbeløp (startleie) betales kontant, senest ved levering av leieobjektet. Evt. startleie refunderes ikke, heller ikke ved førtidig opphør av avtalen, da leieren allerede har fått godskrevet denne i form av lavere ordinært leiebeløp.

Første ordinære leie forfaller til betaling 10 dager etter leieperiodens startdato. Betalinger skal være mottatt eller disponible på Utleiers konto på forfallsdag. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, inntil betaling finner sted. Ved forsinkelse over én måned beregnes renters rente.

Purregebyrer og evt. inkassosalær kommer i tillegg.

4. Levering av leieobjekt

Ved levering av leieobjektet skal Leietaker straks undersøke dette på forsvarlig måte med henblikk på reklamasjon, og i tilfelle konstatering av feil eller mangler umiddelbart skriftlig reklamere overfor Leverandøren. Utleier skal også varsles skriftlig om feil eller mangler.

Leietaker bekrefter gjennom egen signert Leveransegodkjennelse at leieobjektet er undersøkt og funnet i overensstemmelse med de avtalte spesifikasjoner. Om slik godkjennelse ikke foreligger innen 1 måned etter levering, så kan Utleier heve avtalen. Det samme gjelder hvor øvrige forutsetninger som Utleier har stilt for avtalen ikke er oppfylt innen samme frist.

Unnlater Leietaker å hente eller motta leieobjektet har Utleier krav på erstatning for de tap dette måtte medføre. Leieobjektet er kjøpt inn av Utleier etter Leietakers ønsker, behov og spesifikasjoner. Leietaker har valgt leieobjektet og godkjent Utleier, leveringsbetingelser og andre vilkår for anskaffelsen som har betydning for Leietakers rettsstilling.

Utleier skal varsles om, men har intet ansvar overfor Leietaker for tap som følge av forsinket eller manglende levering, faktiske eller rettslige mangler ved leieobjektet eller annet mislighold fra Utleiers side.

5. Oppsigelse av avtale i avtaletid

Leietaker kan si opp avtalen med 1 måneds skriftlig varsel, hvoretter leieobjektet må leveres tilbake. Leietaker forplikter i et slikt tilfelle til å betale Utleier summen av flg. poster:

 1. Alle forfalte ubetalte leieterminer.
 2. Alle ikke-forfalte leieterminer for den gjenstående del av leieperioden.
 3. Erstatning for ytterligere tap Utleier måtte lide som følge av at Leieavtalen avbrytes før leieperiodens utløp.

6. Automatisk forlengelse

Leieavtalen anses automatisk forlenget med 12 mnd. på gjeldende vilkår dersom ingen av partene skriftlig har sagt den opp før 1 måned før utløpet av leieperioden.

Ved underskrift på denne avtale, godkjenner samtidig sluttkunde betingelsene i Stella IT AS til enhver tid gjeldende SLA utfra valgt SLA-nivå.

7. Endring av priser

Utleier kan ilegge etableringsgebyr, termingebyr, purregebyr, oppsigelsesgebyr og omkalkuleringsgebyr o.l. iht. sin til enhver tid gjeldende prisliste.

8. Korrekt bokføring Leietaker

Ansvaret for riktig beregning av mva. påhviler Leietaker. Alle betalingsomkostninger og all etterberegning av avgift med tillegg av eventuelle straffegebyr og renter, belastes Leietaker. Leietaker har risikoen for leieobjektets hendelige undergang eller beskadigelse fra det øyeblikk det er levert av Utleier og til det er behørig tilbakelevert etter endt leieperiode.

9. Reklamasjon

Fremsettes reklamasjon etter at Leveransegodkjennelsen er undertegnet plikter Leietaker således likefult å betale løpende leie til Utleier. Leietaker kan ikke kreve godtgjørelse eller reduksjon utover dette.

10. Heving

Heves kjøpsavtalen mellom Utleier og Leverandør tilfaller hevningsoppgjøret Utleier og Leieavtalen gjøres opp som beskrevet tidligere. Leietaker bærer alle kostnader forbundet med å gjøre evt. Krav gjeldende mot Utleier.

Utleier står heller ikke ansvarlig for Leverandørens eller andres oppfyllelse av evt. tjenester tilknyttet avtalen, bl.a. service, support og bredbånd, selv om slike tjenester er inkludert i leien og/eller selv om Utleier har forhåndsbetalt for tjenestene for hele eller deler av Leieperioden.

11. Tap eller skader på objekt under leietid

Leietaker er ansvarlig for tap av eller skade på leieobjektet som har oppstått mens leieobjektet er i hans varetekt og/eller han har risikoen for leieobjektet. Som skade regnes også unormal slitasje. Leietaker skal umiddelbart underrette Utleier om tap
eller skader. Dersom partene ikke blir enige om hva Leietaker skal betale foretas oppgjør som beskrevet tidligere. Tap og skader som forhindrer Leietaker i å
benytte leieobjektet som forutsatt fritar ikke Leietaker for betaling av leie. Utleier påtar seg intet ansvar for driftstap, tap av fortjeneste o.l. i denne forbindelse.

Hvis Utleier finner at gjenstanden kan repareres skal Leietaker straks sørge for å utbedre skaden. Beløp som Utleier har mottatt fra forsikringsselskap eller andre til dekning av slike skader vil Utleier utbetale direkte til den som har reparert skaden.
Hvis Utleier finner at leieobjektet ikke kan repareres, eller hvis leieobjektet er gått
tapt ved brann eller på annen måte, faller Leieavtalen bort. Det skal i så fall foretas
oppgjør som beskrevet tidligere.

12. Skade forårsaket av leieobjektet

Leietaker har ansvar for enhver skade forårsaket av leieobjektet. Rettes det krav mot Utleier for slik skade, eller for brudd på offentlige og/eller private forskrifter og tillatelser, plikter Leietaker å holde Utleier skadesløs. Ved skade overfor tredjemann skal Leietaker skriftlig varsle Utleier og bidra til sakens opplysning.

Utleier kan med øyeblikkelig virkning heve Leieavtalen, bringe sitt tilgodehavende til forfall og hente leieobjektet der det befinner seg dersom noen av flg. forhold inntreffer:

 1. Leietaker misligholder sine forpliktelser etter Leieavtalen eller på annen måte i forhold til Utleier, herunder ikke betaler de beløp han skal til fastsatt tid.

 2. Leietaker er innehaver av enkeltmannsforetak og avgår ved døden.

 3. Leietaker innstiller sine betalinger, søker gjeldsforhandlinger, tas under konkursbehandling eller utsettes for tvangsfullbyrdelse, eller Leietakers formuesforhold svekkes i vesentlig grad.

 4. Leietaker får inndratt eller ikke får fornyet konsesjon/tillatelse som er nødvendig for lovlig drift av hans virksomhet.

 5. Leietaker misbruker sin råderett over leieobjektet.

 6. Det for øvrig inntreffer vesentlige endringer av eier-, drifts-, eller personalmessig karakter hos Leietaker som er av betydning for Leieavtalen, eller om Leietaker flytter eller tar opphold i utlandet.

 7. Leietaker har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål som har hatt betydning for innvilgelse av Leieavtalen.

 8. Det ut fra Leietakers handlinger eller svikt i Leietakers betalingsevne eller øvrige forhold er rimelig klart for Utleier at Leietakers betalingsforpliktelser vil bli misligholdt, eller Leietaker tilkjennegir at han ikke vil betale iht. avtalen.

 9. Eventuell sikkerhet som er stillet for Leietakers forpliktelser overfor Utleier reduseres vesentlig i verdi.

 10. Hevingsgrunn for øvrig og etter Utleiers saklige vurdering foreligger iht. alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.

13. Lovvalg, tvister og avtalt verneting

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne Leieavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved utleierens verneting. Dersom Leietaker ved leieperiodens utløp eller Leieavtalens opphør ikke frivillig tilbakeleverer leieobjektet vedtas utlevering uten søksmål.

Tvister mellom leier og utleier skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.

14. Utlevering

Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter at skriftlig varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, med samtidig underretning om at utlevering vil bli krevd dersom betaling ikke finner sted, kan utlevering av leieobjektet finne sted uten søksmål. Etter at tvangsfullbyrdelse er begjært kan motregning bare erklæres dersom motkravet er erkjent eller det foreligger tvangsgrunnlag for motkravet overfor Utleier, og betingelsene for motregning er til stede.

Leietaker plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål. Utleier har rett til å overdra og/eller pantsette avtalen og/eller sine rettigheter til en av Utleiers finansieringspartnere hvor deres vilkår vil være gjeldende.

15. Opplysninger og Leietaker

Leietaker samtykker ved signatur av denne avtale til at Utleier kan innhente, lagre, registrere opplysninger om Leietakeren. Formålet med behandlingen, som kan skje elektronisk og manuelt, er Utleiers administrasjon og analyse av eksisterende og fremtidige avtaleforhold, samt Utleiers kreditthåndtering.

Det er Utleier som er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Leietakeren og den person(er) som undertegner avtalen kan når som helst kontakte Utleier på angitt forretningsadresse for dersom det ønskes å få tilgang til de registrerte opplysninger, slettinger og rettelser eller oppdatering av disse.

Leietakeren og den person(er) som undertegner avtalen kan til enhver tid reservere seg mot at informasjon benyttes annet til gjennomføring av kontrakts- og garantiforpliktelser.

16. Rett til å bli eier

Leietaker har ikke – mot eller uten vederlag – rett til å bli eier av leieobjektet ved leieperiodens utløp eller for øvrig i leieperioden.

Det er ingen tilleggsavtaler til denne avtale som er bindende for Utleier, verken vedrørende eierforholdet eller annet.

17. Endring i vilkår

Utleier har ensidig rett til å endre avtalens generelle vilkår. Varsling om evt. endringer og ikrafttredelse vil bli meddelt på leieterminfaktura eller webside / e-post.

18. Tillegg Software avtale

Leietaker er kjent med at leieavtalen omfatter nærmere angitt programvare og aksepterer i den forbindelse at han er tildelt en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett til Programmet så lenge leieavtalen løper. Programmet/lisensen kan kun brukes som anvist av produsent/leverandør av programmet.

Det er ikke under noen omstendigheter anledning til å kopiere eller installere på andre steder enn angitt. Programmet omfatter alle rettelser, nye utgaver og kopier av programmet, distribusjonsmedia, manualer m.v., samt leverte operativsystemer, fonter eller annen programvare selv om slike ikke skulle være særskilt angitt i leieavtalen eller annen dokumentasjon.

Leietaker kan ikke fremme krav på leiereduksjon, erstatning eller annet som følge av feil, forsinkelser, mangler m.v. ved Programmet, leverandørs konkurs, og heller ikke som følge av andre krav som han har eller måtte få mot leverandøren tilknyttet anskaffelsen, eventuelle krav på service, drift, nye programversjoner eller noe annet avtaleforhold. Ved leieavtalens opphør, herunder som følge av eventuelle heving, skal Leietaker for egenregning og risiko (a) returnere Programmet til Utleier eller den eier anviser, og slette eventuelle lagrede kopier fra sitt system.

Utleier, eller den eier anviser, kan velge å gi Leietaker nærmere anvisninger i denne forbindelse. Utleier har ikke risiko eller ansvar for tiltak av noe slag i forhold til Leietakers egne data, programmer m.v. som måtte ligge inne i Programmet eller tilknyttet maskinprodukt ved tilbakeleveringen, uansett om Leietaker har rett til slik lagring eller ei. Stella IT AS har rett til å kvalitetssikre og underkjenne denne avtale etter Stella IT AS egne kriterier og/ eller vurderinger.

Kontakt oss

Bruk skjemaet for å ta kontakt med oss i dag!